Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de verhuurder: Jolly Roger Botenverhuur.
b. de huurder: natuurlijk persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar met wie de verhuurder een huurovereenkomst heeft afgesloten.
c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarmee de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
d. gehuurde goederen: alle op de huurovereenkomst vermelde goederen die de huurder van de verhuurder huurt. Dat wil zeggen: het vaartuig en de bijbehorende inventaris.
e. gevolgschade: schade voortvloeiend uit een incident waarbij schade is ontstaan aan de goederen of het niet nakomen van verplichtingen door de huurder. Dit kan onder andere bestaan uit gederfde huurinkomsten vanwege het niet kunnen verhuren van een boot.

Artikel 2 – verplichtingen van de verhuurder


2.1 – Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de gehuurde goederen over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat de goederen in goede staat verkeren.

2.2 – De verhuurder verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder om het vaartuig vast te houden voor de besproken huurperiode.

2.3 – De verhuurder betaalt na afloop van de huurperiode de in artikel 3.2 genoemde borg terug, met eventuele vermindering van de in artikel 5 genoemde kosten.

2.4 – De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder bij aanvang van de huurperiode een vaartuig ontvangt met voldoende brandstof in de tank.

Artikel 3 – verplichtingen van de huurder

3.1 – De huurder dient het vaartuig op te halen op de vooraf besproken tijd en plaats. Verhuurder heeft het recht het vaartuig aan een ander te verhuren, wanneer de huurder zonder enige berichtgeving meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert.

3.2 – De huurder betaalt vooraf de huur en een borg van 150 euro per boot. Deze borg geldt als aanbetaling bij het eventueel gebruik van het eigen risico van de huurder. Het eigen risico van de huurder bedraagt 250 euro.

3.3 – De huurder is verplicht vooraf te controleren of de boot in goede staat verkeert en de inventaris compleet is. Bij geconstateerde onvolledigheid of schade dient de huurder dit voorafgaand aan de huurperiode kenbaar te maken aan de verhuurder.

3.4 – De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode als een goed huisvader te ontfermen over de gehuurde goederen. Daarnaast gedraagt hij zich tijdens de huurperiode conform de regels van goed zeemanschap, waarbij hij de landelijke en lokale wetten en regels voor het gebruik van vaartuigen in acht neemt.

3.5 – Minderjarigen mogen alleen aan het roer worden gelaten onder strikt toezicht van de huurder.

3.6 – De bestuurder van het vaartuig dient nuchter, dus niet onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, te zijn en blijven tijdens het varen.

3.7 – Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

3.8 – Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan het vaartuig.

3.9 – Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder honden toe te laten op het vaartuig.

3.10 – De huurder mag het vaartuig slechts gebruiken in het door de verhuurder aangewezen vaargebied.

3.11 – Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen of objecten te slepen, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen met de verhuurder.

3.12 – Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig uit het water te halen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

3.13 – Kosten tijdens het gebruik van de gehuurde goederen, zoals haven-, lig- en bruggelden en boetes zijn voor rekening van de huurder.

3.14 – Het laten verrichten van reparaties tijdens de huurperiode kan alleen geschieden met toestemming van de verhuurder. Wanneer de kosten van de reparatie gespecificeerd zijn en binnen het normale onderhoud van het vaartuig vallen, zullen de kosten voor rekening van de verhuurder zijn.

3.15 – De huurder dient de gehuurde goederen aan het eind van de huurperiode schoon en netjes af te leveren op de verhuurlocatie.

3.16- De huurder verstrekt bij het afhalen van het vaartuig een (ongeldig gemaakte) kopie legitimatie aan de verhuurder.

Artikel 4 – aansprakelijkheid

4.1 – De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies en/of inbeslagname van de gehuurde goederen, ontstaan gedurende de periode dat de huurder de goederen onder zich had. De huurder kan zich slechts dan kwijten van zijn aansprakelijkheid indien bewezen is dat de schade niet door (mede)opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan de huurder of de (mede)opvarenden is toe te rekenen. Onder deze schade wordt ook verstaan de gevolgschade.

4.2 – De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.

Artikel 5 – verzuim en wanprestatie

5.1 – Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te betreden met meer dan 6 personen (inclusief de huurder zelf), of het vaartuig anders te gebruiken dan door verhuurder bedoelde en beoogde gebruik. Bij constatering van overschrijding van het maximum aantal personen kan verhuurder een meerprijs in rekening brengen van 25 euro per persoon waarmee het maximum overschreden wordt.

5.2 – Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder restitueert in bovenstaand geval onmiddellijk alle of een redelijk deel van de reeds betaalde bedragen.

5.3 – De huurder dient het vaartuig binnen de overeengekomen huurperiode af leveren bij de verhuurder. Wanneer het vaartuig zonder bericht en voorafgaande toestemming te laat door de huurder wordt afgeleverd, wordt een bedrag van 20 euro per kwartier berekend, eventueel vermeerderd met gevolgschade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.

5.4 – Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in dezelfde staat bij de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het vaartuig zich voorafgaand aan de huurperiode bevond, dan wel indien de huurder niet heeft gehandeld conform de in artikel 3 van deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig in de laatstgenoemde staat te herstellen op kosten van de huurder. Hieronder wordt o.a. verstaan:
a. Schade aan het vaartuig.
b. Vermissing van of schade aan de inventaris.
Betaling geschiedt contant, per pin en/of middels het inhouden van (een deel van) de borg.

5.5 – Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huurprijs niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen conform de huurovereenkomst niet nakomt, is de huurder in verzuim, gerekend vanaf de datum dat verhuurder de huurder in gebreke heeft gesteld. De huurder wordt vanaf die datum geacht in verzuim te zijn, zodat de verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden kan houden en kan de verhuurder het vaartuig tot zich nemen.

Artikel 6 – annulering

6.1 – Huurder heeft het recht tot kosteloze annulering tot 48 uur voorafgaand aan de huurovereenkomst. Indien er 48 uur of minder resteert voorafgaand aan de huurperiode wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Annulering bij 24 uur of minder voorafgaand aan de huurperiode is niet mogelijk.  

6.2 – Zowel huurder als verhuurder heeft voorafgaand aan de huurperiode het recht bij slecht weer de huur van het vaartuig te verplaatsen naar een andere, nader te overeenkomen datum, ofwel te annuleren. In dit laatste geval worden de kosten geretourneerd of niet in rekening gebracht. Onder slecht weer wordt verstaan hevige neerslag, hevige wind en onweer; ofwel omstandigheden waarbij het niet geoorloofd is te water te gaan.

6.3 – Artikel 6.2 geldt niet voor het vroegtijdig afbreken van de huurperiode in het geval van onvoorziene omstandigheden.